Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is nu open!
b+p Belastingadviseurs - 14/11/2013 - Juridisch

Controle van beschikkingen tot vaststelling van de gedifferentieerde premie 2014

Juridisch

De hoogte van de door werkgevers in 2014 te betalen gedifferentieerde premie wordt vastgesteld. Tot voorheen had deze gedifferentieerde premie alleen betrekking op de WGA-uitkeringen van werknemers met een vast dienstverband (“WGA-lasten vaste dienstbetrekkingen”).

Vanaf 2014 worden ook gedifferentieerde premies geheven die betrekking hebben op de Ziektewet- en WGA-uitkeringen van werknemers met een tijdelijk dienstverband (“WGA-lasten flexibele dienstbetrekkingen” en “ZW-lasten”), of beter gezegd: werknemers die na het einde van de arbeidsovereenkomst ziek zijn en recht hebben op een Ziektewetuitkering, want onder omstandigheden kunnen ook werknemers met een vast dienstverband na het einde van de arbeidsovereenkomst recht hebben op een Ziektewetuitkering en daarmee behoren tot de groep “WGA-lasten flexibele dienstbetrekkingen”.

In het verleden is ten aanzien van de bestaande gedifferentieerde WGA-premie reeds gebleken dat werkgevers er verstandig aan doen om te controleren of de gedifferentieerde premie boven het minimum is vastgesteld en zo ja, of de uitkeringen die leiden tot verhoging van de premie dan terecht aan de werkgever worden toegerekend. De verwachting is dat dat controle ten aanzien van de “WGA-lasten flexibele dienstbetrekkingen” en “ZW-lasten” extra noodzakelijk zal zijn, omdat het de eerste keer is dat deze uitkeringen aan werkgevers worden toegerekend en omdat die toerekening met terugwerkende kracht gebeurt. Op het moment waarop deze uitkeringen werden toegekend leidde de registratie van de werkgever aan wie de uitkering zou moeten worden toegerekend, immers nog niet tot rechtsgevolgen en mogelijk is deze registratie daarom minder accuraat uitgevoerd.

Werkgevers dienen met name het volgende te controleren:
• Is de werkgever op basis van de premieplichtige loonsom van 2012 terecht aangemerkt als een kleine, middelgrote of grote werkgever?
• Is bij middelgrote werkgevers het deel van de gedifferentieerde premie dat wordt bepaald op grond van de uitkeringen van ex-werknemers juist vastgesteld?
• Betreft het een uitkering van een (ex-) werknemer van de werkgever? Let op: het gaat om het werknemersbegrip als bedoeld in de Ziektewet en WIA en dat is deels beperkter (bijvoorbeeld: de directeur-grootaandeelhouder) en deels ruimer (bijvoorbeeld onder bepaalde omstandigheden ook: thuiswerkers, kleine handelsagenten en stagiaires) dan het begrip werknemer in het arbeidsrecht.
• Valt de vastgestelde eerste arbeidsongeschiktheidsdag binnen het dienstverband met de werkgever? Let op: als de juistheid van de vastgestelde eerste arbeidsongeschiktheidsdag betwist moet worden, moet dat gebeuren in het kader van bezwaar tegen de beslissing tot toekenning van de Ziektewet- of WGA-uitkering.
• Valt de vastgestelde eerste arbeidsongeschiktheidsdag binnen een periode van vier weken na afloop van het dienstverband?
• Zo ja, was de werknemer dan in die periode reeds op andere wijze verzekerd, bijvoorbeeld omdat hij elders werkte of een WW-uitkering ontving? Let op: recht hebben op WW-uitkering is onvoldoende, de werknemer moet de WW-uitkering (zo nodig met terugwerkende kracht) daadwerkelijk hebben ontvangen.
• Is sprake van een werknemer die een Ziektewetuitkering ontving omdat haar arbeidsongeschiktheid gerelateerd was aan zwangerschap of bevalling?  Let op: in geval van een WGA-uitkering moet die Ziektewetuitkering ook op deze grond zijn verleend tot het einde van de wachttijd.
• Is sprake van een werknemer die een Ziektewetuitkering ontving op grond van het bestaan van een structurele functionele beperking? In grote lijnen betreft het hier werknemers die bij indiensttreding een WAO-, WIA- of Wajonguitkering hadden en voor wie de zogenaamde “no riskpolis” gold. Zodra werknemers twee maanden in dienst zijn mogen werkgevers informeren naar het bestaan van dit recht op Ziektewetuitkering.
• Is sprake van een werknemer die een Ziektewetuitkering ontving wegens orgaandonatie?
• Is sprake van een werknemer die een Ziektewetuitkering ontving omdat hij als langdurig werkloze oudere werknemer in dienst genomen is?
• Is sprake van een WGA-uitkering ter zake van een arbeidsongeschiktheid waarvan de eerste arbeidsongeschiktheidsdag binnen het dienstverband met een andere werkgever ligt, omdat sprake is van herleving van een eerder ontstane arbeidsongeschiktheid aangezien sprake is van dezelfde ziekteoorzaak?
• Is de uitkering ingegaan in 2012?
• Is de uitkering door het UWV deels op een derde verhaald of verhaalbaar omdat deze derde de arbeidsongeschiktheid van de werknemer heeft veroorzaakt?
• Is rekening gehouden met herzieningen of intrekkingen van de uitkering als gevolg van bezwaar of beroep van de werkgever? Let op: vermindering wordt verleend door toerekening van een negatief uitkeringsbedrag in het jaar van herziening of intrekking van de uitkering. • Is op de juiste wijze rekening gehouden met de gevolgen van een overgang van onderneming?
• Wordt geen premie vastgesteld voor een werkgever die eigenrisicodrager is? Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA-uitkeringen van vaste dienstbetrekkingen of voor Ziektewetuitkeringen hoeven de corresponderende gedifferentieerde premie niet te betalen. Eigenrisicodragen voor “WGA-lasten flexibele dienstbetrekkingen” is pas mogelijk vanaf 2016. Kleine werkgevers (met een premieplichtige loonsom in 2012 niet groter dan € 307.000) hoeven niet te controleren of uitkeringen van werknemers al dan niet terecht aan hen zijn toegerekend omdat zij een vaste premie per sector betalen.

Dit bericht is afkomstig van Kantoor Mr. van Zijl advocaten, lees het volledige bericht.

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.