Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 30/04/2020 -

Privacyverklaring

Privacyverklaring b+p Belastingadviseurs

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens
Naam kantoor:          b+p Belastingadviseurs
Adres:                         Wilhelminalaan 7
Postcode / Plaats:    3732 GJ De Bilt
Contactpersoon:       de heer R. Koeman
e-mailadres:               rkoeman@benpbelastingadviseurs.nl

Onze dienstverlening
Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van opdrachten voor fiscale aangiften, jaarrekeningen, salarisadministraties, adviezen of andere diensten; of
 • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
 • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.
Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een overeenkomst, aangifte of voor het uitvoeren van een andere opdracht.

Regels persoonsgegevens
Als ons kantoor een fiscale aangifte, jaarrekening of overeenkomst opmaakt met uw persoonsgegevens, moeten wij ons houden aan de wettelijke regels. Deze hebben mogelijk invloed op de verwerking van persoonsgegevens:

 • b+p Belastingadviseurs moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de fiscale aangifte, salarisadministratie en/of jaarrekening vermelden. Uw gegevens worden op basis van een wettelijke grondslag verwerkt.
 • b+p Belastingadviseurs moet aan de wettelijke bewaartermijn voldoen.
 • b+p Belastingadviseurs is in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht uw identiteit te controleren bij aanvang van de overeenkomst. b+p Belastingadviseurs vraagt u daartoe een geldig identiteitsbewijs te tonen en neemt een kopie van dat bewijs op in haar administratie.

Onbevoegden krijgen geen toegang tot deze gegevens.

Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming gedeeld met ketenpartners (notaris, makelaar, bank, adviseur, tussenpersoon).

Adviezen en overige diensten
Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door ons kantoor geldt:

 • Het opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan ten behoeve van dienstverlening waaraan geen wettelijke voorwaarde gekoppeld is zoals advisering, opstellen van onderhandse overeenkomsten en/of verwerken van offertes, heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  Uitvoeren van de overeenkomst is tegelijk het doel en de rechtsgrond
 • Het verstrekken door middel van doorzending van concepten en dossierstukken aan derden, heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  Informeren van derden met uw toestemming als rechtsgrond
 • Het verzamelen, vastleggen en gebruiken van gegevens ten behoeve van relatiebeheer zakelijke contactpersonen in de keten, heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  Onderhouden van ons zakelijk netwerk met uw toestemming als rechtsgrond
 • Het verzamelen, vastleggen, gebruiken et cetera van gegevens voor de financiële administratie en fiscale aangiften:
  Heeft als rechtsgrond de wettelijke verplichting.

Bron van verwerkte persoonsgegevens
Als b+p Belastingadviseurs persoonsgegevens van u verwerkt die wij niet van uzelf hebben verkregen, zal dat altijd gebeuren in het kader van de aan ons verstrekte opdracht.
De bron van die gegevens zal dan één van de volgende zijn:

 • Openbare registers, waaronder het Kadaster en de Kamer van Koophandel;
 • Ketenpartners (notaris, bank, makelaar, adviseur, tussenpersoon, et cetera);
 • Makelaar of andere adviseur in verband met een overeenkomst waarin u één van de partijen bent.

Doorgeven van uw persoonsgegevens
Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat strikt noodzakelijk is om de werkzaamheden uit te voeren.
Ons kantoor verstrekt persoonsgegevens aan de volgende ontvangers:

 • Belastingdienst;
 • Kamer van Koophandel;
 • Pensioenfonds;
 • Door cliënt ingeschakelde ketenpartners (notaris, makelaars, banken, adviseurs, et cetera).

Bewaren van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zijn van toepassing.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens
Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt, kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.
Dit doet u door een schriftelijke aanvraag bij onze functionaris voor de gegevensbescherming (de gegevens staan aan het einde van dit document). Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens van u door ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan. Wij zullen uw aanvraag beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een stuk waarvoor b+p een wettelijke bewaarplicht heeft, dan kunnen wij deze gegevens pas na afloop van de bewaarplicht verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking) of omdat u juist niet wilt dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer u persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht heeft niet altijd een gegevenswissing tot gevolg, aangezien wettelijke verplichtingen zich hiertegen kunnen verzetten.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
b+p Belastingadviseurs stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen. Mochten wij om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor, horen wij dit graag via de heer G. Bruijnes, functionaris voor de gegevensbescherming van het kantoor inzake de AVG.

gbruijnes@benpbelastingadviseurs.nl
Wilhelminalaan 7
3732 GJ DE BILT
Telefoonnummer 030 262 45 94
Faxnummer 030 262 88 55

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.