Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 18/03/2020 - Nieuws

Het Kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie in verband met de gevolgen van het coronavirus

Nieuws

Het kabinet heeft dinsdag 17 maart 2020
besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te
nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te
beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te
vangen.

Dit pakket biedt, zo lang als nodig is,
maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat
bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een
overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra
kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

De Ministers en
Staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en de
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben het pakket dinsdag
aan de Tweede Kamer aangekondigd bovenop economische maatregelen die donderdag
12 maart al zijn genomen vanuit het kabinet.

Het kabinet volgt de
situatie nauwgezet en heeft daarover steeds contact met
ondernemersorganisaties, sociale partners en banken. Gezonde overheidsfinanciën
en begrotingsafspraken zorgen er voor dat het kabinet als gevolg van dit pakket
niet meteen hoeft te bezuinigen. Er wordt gekozen om de staatsschuld te laten
oplopen, dat kan, omdat in goede tijden de schuld naar beneden is gebracht.

De maatregelen:

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming
loonkosten (SZW)

Een ondernemer die
omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie
maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de
loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken
van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun
personeel blijven doorbetalen.

Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om
bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud
 (NOW) wordt zo spoedig
mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling
werktijdverkorting.

Hiervoor kunnen bij SZW
per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al
zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe
regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling
vanaf 1 maart 2020.

2. Extra ondersteuning
zelfstandig ondernemers (SZW en gemeenten)

Het kabinet stelt een
tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder
zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling
wordt uitgevoerd door gemeenten.

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde
procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze
vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden
terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig
ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning
volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor
bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

3. Versoepeling uitstel
van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Getroffen ondernemers
kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de
invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon-
en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd
betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen
bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor.
De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn
wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle
belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar
bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor
belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk
aanpassen.

4. Verruiming regeling
Garantie Ondernemersfinanciering (EZK)

Ondernemingen die
problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties
kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het
kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen
naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote
ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, 
(minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum
per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet
committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

5. Rentekorting kleine
ondernemers op microkredieten Qredits (EZK)

Microkredietenverstrekker
Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers,
die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan
ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en
zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open:
voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt
uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente
gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt
Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

6. Tijdelijk
borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)

Voor de land- en
tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder
de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet
borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om
deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.

7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

Het kabinet gaat in
overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om
(voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde
aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de
toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te
kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien
dat nodig is.

8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

De
gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de
inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de
(verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de
reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer
het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een
compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde
sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese
Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Waar kunnen ondernemers
terecht?

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker.

Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus.

De regelingen van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) worden zo spoedig
mogelijk opengesteld.

Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/coronavirus of op het RIVM. Of ga naar de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117.

Bron: www.rijksoverheid.nl

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.