Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 16/11/2012 - Nieuws

Vereenvoudiging van de contracten met zorgverzeker

Nieuws

De afgelopen periode hebben wij zorgelijk naar de ontwikkelingen binnen de Nederlandse openbare apotheek gekeken. Enerzijds zijn de administratieve en logistieke kosten door het verfijnen en ver doorvoeren van het preferentiebeleid explosief gestegen. Anderzijds zijn de financiële risico’s door onder meer de laagste prijsgarantie, fixatie prijsniveau per 1 oktober 2011, etc. onevenredig groot geworden.

Wij zijn van mening dat de invoering van het preferentiebeleid om de prijzen van de generieke geneesmiddelen tot een realistisch en laag niveau te brengen, succesvol is verlopen. Inmiddels zijn over de hele linie de generieke geneesmiddelenprijzen met 90% gedaald. Hiermee behoren de generieke prijzen in Nederland tot de laagste in de wereld. Het merendeel van de generieke geneesmiddelen kost niet meer dan 2 tot 3 euro per recept, waarbij onderlinge prijsverschillen tussen leveranciers van dezelfde generieke geneesmiddelen veelal te verwaarlozen zijn.

Nadeel van het succesvol invoeren van het preferentiebeleid is dat hiermee de samenhangende administratieve lasten niet meer in verhouding staan tot de geringe prijsverschillen tussen de afzonderlijke generieke varianten. Het is tijd om de afspraken met de zorgverzekeraars te vereenvoudigen en te normaliseren, waarbij het gerealiseerde financiele voordeel van het preferentiebeleid behouden blijft.

Met ingang van 1 januari 2013 weer vaste prijzen

Het is van belang dat tussen apotheken en zorgverzekeraars afspraken gemaakt worden, waarbij een hoge substitutiegraad geborgd is, alsmede een laag prijsniveau van (generieke) geneesmiddelen.

Dit kan worden gerealiseerd door per geneesmiddel per maand een vaste prijs af te spreken op basis van vooraf vastgelegde uitgangspunten. Als er gerekend wordt met een prijs die gelijk is aan de op twee na (dus de derde) laagste prijs van een geneesmiddel, dan blijven de kosten macro gelijk aan het huidige niveau van de geneesmiddelen. Hierdoor ontstaat de volgende situatie:

 • de apotheek voert één prijs per geneesmiddel;
 • de apotheek kan de voorraad beperkt houden, omdat niet alle verschillende generieke geneesmiddelen op voorraad worden gehouden;
 • de apotheek kan 1 label voeren, waardoor er rust ontstaat voor de patiënt;
 • macro worden de geneesmiddelenkosten niet duurder.

Door de invoering van vaste prijzen worden de volgende voordelen gerealiseerd:

 • minder administratieve rompslomp;
 • transparantie voor zorgverzekeraar, apotheker en patiënt;
 • géén discussie meer aan de balie of met helpdesks van de zorgverzekeraar;
 • meer tijd voor zorgtaken.

Wij adviseren onze cliënten voor de nog te sluiten contracten met zorgverzekeraars voor het jaar 2013 een vaste prijs per preferent (generiek) geneesmiddel aan te houden met als basis de op 2 na laagste prijs.

Overige aandachtspunten

Naast de vaste prijsafspraak zou er in elk contract een kostendekkende vergoeding voor de diensten van de apotheek moeten worden opgenomen. Voor het jaar 2011 is er voor het laatst een algemeen geldend WMG-tarief vastgesteld. Dit tarief was gebaseerd op een praktijkkostenonderzoek over het jaar 2009. Voor het jaar 2012 is het gemiddelde WMG-tarief per voorschrift t.o.v. 2011 met ± 5% verlaagd. Hiertegenover staat de reguliere kostenstijging van circa 2% per jaar. Deze twee componenten leiden tot een daling van rond de 10%. Deze daling is niet goed te maken door – zoals de zorgverzekeraars stellen – groei in voorschriften. Bij de zorgverzekeraars leeft kennelijk de veronderstelling dat bij de aflevering van stel 5% meer voorschriften de kosten gelijk blijven. In de praktijk blijft slechts ± 10% van het WMG-tarief van een extra voorschrift over.

Daarnaast moet de wildgroei aan allerhande kwaliteitseisen genormaliseerd worden. Als een apotheek voldoet aan de richtlijnen van de beroepsvereniging en de apotheek is gecertificeerd, dan is er volgens de normale maatschappelijke standaard sprake van kwaliteit. Allerlei detailvoorwaarden leiden tot veel administratieve rompslomp en kosten, die niets meer bijdragen aan de gewenste kwaliteit.

Contract

Door de onoverzichtelijke en onvoorspelbare uitkomsten van de financiële resultaten van de Nederlandse openbare apotheek en de wildgroei in administratieve lasten is het dringend gewenst dat er in elk contract minimaal is opgenomen:

 • een vaste prijs per preferent geneesmiddel, gebaseerd op de twee na (dus de derde) laagste prijs;
 • een gemiddeld WMG-tarief per voorschrift dat toereikend is om de kosten van de apotheek tegen het prijsniveau van het jaar 2013 te dekken;
 • maatschappelijk gebruikelijke kwaliteitseisen.

Onderstaand staat een voorbeeldtekst voor een artikel, dat bij voorkeur in elk af te sluiten contract met een zorgverzekeraar moet worden opgenomen.

Artikel .. Prijs geneesmiddelen

 1. De Zorgaanbieder declareert het product tegen de prijs als vastgesteld op de wijze als is bepaald in lid 2 en 3 van dit artikel.
 2. Voor generieke middelen wordt de prijs bepaald op basis van het maandelijks vast te stelen niveau van de op twee na (dus de derde) laagste prijs van een geneesmiddel.
 3. De niet generieke middelen worden vergoed volgens de A.I.P. van het geneesmiddel in de geldende prijslijst (de Z-index taxe) van de betreffende maand.

Hoogte tarief

Voor een kostendekkend WMG-tarief 2013 kan het tarief 2011 geïndexeerd worden met het prijsindexcijfer dat geldt voor 2011 en 2012.

Resumé

Het is wenselijk dat het uitgangspunt van een vaste prijs per generiek geneesmiddel en een kostendekkend tarief zoveel mogelijk wordt toegepast in de te sluiten contracten voor 2013.

Wij adviseren u de aan u voorgelegde contracten daaraan te toetsen.

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.