Heeft u vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 262 45 94
Ons kantoor is open van ma t/m vrij tussen 08:00 en 17:00 uur
b+p Belastingadviseurs - 27/06/2018 - Salaris

Regeling compensatie transitievergoeding per 1 april 2020

Salaris

Het ontwerp van de regeling betreffende de compensatie van de transitievergoeding bij een einde van de arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid (Regeling compensatie transitievergoeding) is door het ministerie van Sociale Zaken gepubliceerd.
Om compensatie aan te kunnen vragen, moet een werkgever bij het UWV een aantal gegevens verstrekken.
Het UWV kan op verzoek van de werkgever een vergoeding verstrekken (compensatie) ter hoogte van de (transitie)vergoeding die de werkgever heeft betaald bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege het feit dat de werknemer wegens ziekte of gebreken niet meer in staat was de bedongen arbeid te verrichten. 
Compensatie kan worden verstrekt als de werkgever een transitievergoeding heeft betaald na opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst of het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, of als de werkgever een vergoeding heeft betaald op grond van een tussen hem en de werknemer gesloten beëindigingsovereenkomst.  

Regels voor de aanvraag 
De aanvraag voor compensatie kan zien op vergoedingen die door de werkgever worden verstrekt:

 • op of na 1 april 2020 (structurele situatie),
 • maar ook op vergoedingen die daarvoor (tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) zijn verstrekt (oude gevallen).  

Voor de structurele situatie is bepaald dat de compensatie ten hoogste zes maanden na betaling van de volledige (transitie)vergoeding aangevraagd kan worden. 
Als een werkgever de transitievergoeding in termijnen heeft betaald dan kan hij een aanvraag voor compensatie indienen na de laatste betaling.  

Er is voor gekozen om voor oude gevallen te regelen dat een aanvraag uiterlijk 30 september 2020 moet worden ingediend. Op deze manier bedraagt de maximale termijn voor het indienen van een verzoek voor oude gevallen ook zes maanden, te rekenen vanaf de inwerkingtreding van deze regeling. 
Daarmee wordt voorkomen dat er verschil ontstaat tussen werkgevers die vlak voor en werkgevers die vlak na 1 april 2020 een (transitie)vergoeding betalen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst om voornoemde reden. Als moment van betaling (het moment waarop de vergoeding door de werkgever aan de werknemer is verstrekt) is het moment bepalend dat de vergoeding is afgeschreven van de rekening van de werkgever.  

Gegevens verstrekken bij de aanvraag 
De werkgever zal bij de aanvraag in ieder geval de volgende gegevens moeten verstrekken:  

 • De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer.  
 • Wanneer de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn:
  • de beschikking waaruit blijkt dat UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid; of
  • de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden; of 
  • de beëindigingsovereenkomst die ziet op het (na ommekomst van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte) met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.  
 • Wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode waarin de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.
 • Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).  
 • De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.  
 • Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding. Bij betaling in termijnen zullen betalingsbewijzen moeten worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan. 

Voor de oude gevallen zal gelden dat UWV vaak een beschikking heeft gegeven betreffende de aanvraag voor een WIA-uitkering of, als de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd, ziekengeld heeft toegekend op grond van de Ziektewet. Uit die gegevens blijkt dan dat de werknemer ziek was bij het einde van de arbeidsovereenkomst. 
Wanneer UWV niet over deze informatie beschikt, moet de werkgever een verklaring afleggen dat de werknemer ziek was bij het einde van de arbeidsovereenkomst, waarbij de datum van de aanvang van de ziekte vermeld wordt, evenals de naam van de bedrijfsarts die deze ziekte heeft vastgesteld. Bij een incomplete aanvraag zal de werkgever in de gelegenheid worden gesteld deze aan te vullen.
UWV heeft in de uitvoeringstoets aangegeven dat met ingang van 1 april 2020 uitvoering gegeven kan worden aan de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer.  

Administratieve lasten 
Voor werknemers vloeit geen regeldruk voort uit deze maatregel. 
Voor werkgevers geldt eenmalige kennisnemingskosten van de nieuwe compensatiemaatregel. Deze worden geschat op circa € 1 miljoen. 
Om compensatie aan te kunnen vragen, zal een werkgever bij het UWV een aantal documenten moeten aanleveren. De geschatte kosten voor werkgevers voor het doen van deze aanvraag, bedragen jaarlijks ongeveer € 0,5 miljoen. 
Omdat compensatie ook voor oude gevallen aangevraagd kan worden, zullen de kosten voor werkgevers in het eerste half jaar na inwerkingtreding van de maatregel eenmalig een kleine € 2 miljoen bedragen. 
SZW zal samen met UWV voorzien in voorlichting voor werkgevers, zodat tijdig bekend gemaakt wordt welke documenten aangeleverd moeten worden voor het verzoek tot compensatie.  

Bron: salarisnet

b+p Belastingadviseurs maakt gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd en wij plaatsen geen marketing cookies. Meer informatie over privacy.